Aanzienlijke verhoging van de premies voor verontreinigde bodems

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een verhoging van de financiële steun voor particulieren en ondernemingen voor de onderzoeken of saneringen van verontreinigde bodems goedgekeurd. Voortaan zullen de premies de kosten van de bodemonderzoeken voor 100% dekken. Bovendien werd het plafond voor de terugbetaling van de saneringswerken ook verhoogd.

Bij de verkoop van een kadastraal perceel is een bodemonderzoek verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indien er een vermoeden van verontreiniging is. Men zegt dan dat het terrein is opgenomen in categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand. Deze wettelijke verplichting leidt voor de verkoper dikwijls tot niet-verwaarloosbare kosten (boringen, bodemanalyses, sanering) terwijl hij niet altijd rechtstreeks verantwoordelijk is voor de historische verontreinigingen op zijn terrein (weesverontreinigingen). Deze situatie is niet zeldzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van de inventaris van de bodemtoestand is 18.6 % van het grondgebied van het Gewest verontreinigd en 80% van dit percentage betreft weesverontreinigingen.

Om de burgers, kleine en middelgrote ondernemingen, overheidsdiensten of vzw’s te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2008 premies toe als het om weesverontreiniging gaat. Eind juli heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw “Bodempremiebesluit” goedgekeurd, met als voornaamste doel de financiële steunmaatregelen te versterken en in fine de kwaliteit van het leefmilieu op het grondgebied te verbeteren. Concreet werden het percentage van de kosten die door de premies worden gedekt en het plafond van de premies aanzienlijk verhoogd. Voortaan wordt het plafond van de bodemonderzoeken opgesplitst om de kleine en grote bodemonderzoeken gelijkmatiger te dekken. De voornaamste wijzigingen van dit nieuwe besluit zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

Voortaan wordt het plafond van de bodemonderzoeken opgesplitst om de kleine en grote bodemonderzoeken gelijkmatiger te dekken. De voornaamste wijzigingen van dit nieuwe besluit zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

 

 

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de premies
De voorwaarden voor het verkrijgen van de premies zijn dezelfde gebleven: het moet gaan om een weesverontreiniging en er werden bodemonderzoeken of bodemsaneringen uitgevoerd die conform de bodemordonnantie werden verklaard door Leefmilieu Brussel.

Vervolgens blijft de premieaanvraagprocedure ook dezelfde. Het volstaat een aanvraagformulier in te vullen en via elektronische weg te bezorgen aan [email protected] of via de post (Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel) en er een kopie van uw identiteitskaart en de facturen en betalingsbewijzen i.v.m. de aanvraag bij te voegen.


Voor meer info:
https://leefmilieu.brussels/bodempremies
https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/wetgeving-betreffende-de-verontreinigde-bodems/welke-wetgeving-bestaat-er-verband-met
Contact: [email protected]