Home

Welkom op de website van de ULEB-UGEB !
Bent u landmeter-expert, vastgoed professional of leek ? Op de pagina « Documentatie » vindt u raadgevingen, informatie en documenten die uw vragen zullen beantwoorden.
In de gids van deze homepagina kunt u eveneens de gegevens van een landmeter-expert, lid van de ULEB-UGEB, vinden.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u ons eveneens contacteren.
De territoriale bevoegdheid van de ULEB-UGEB omvat Brussel, Waals Brabant en Vlaams Brabant.  De ULEB-UGEB maakt deel uit van de Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL), die zelf medeoprichter is van de BOLE-OBGE. Door bemiddeling van deze nationale verenigingen zijn wij in talrijke internationale verenigingen van landmeters en/of experten vertegenwoordigd.
De ULEB-UGEB is een statutaire vzw die beheerd wordt door een Raad van Bestuur, die, overeenkomstig de statuten, regelmatig hernieuwd wordt.
Wij wensen u een aangenaam bezoek..

De activiteiten van de landmeter-expert

De multidisciplinaire vorming van de landmeter-expert  brengt hem ertoe  gevarieerde opdrachten uit te voeren. Hij beheerst het vastgoedrecht, de topografie, de opmeting en de technieken van de bouwsector.
De landmeter-expert is gespecialiseerd op het gebied van  verhuring (processen-verbaal van plaatsbeschrijvingen bij het begin en het einde van de huurperiode, raadsman van de huurders en de eigenaars), en eveneens op het gebied van werkelijke overdracht  (verkoop, vruchtgebruik, erfpacht, oppervlakterecht).
U kunt eveneens zijn bouwtechnische kennis raadplegen voor het opstellen van verslagen en het onderzoeken van schade- oorzaken (vocht, schimmel, infiltraties, houtetende insecten, isolatieproblemen, scheuren en barsten, uitvoeringsgebreken enz.).
De landmeter-expert bepaalt op zelfstandige wijze de huurkost alsook de waarden van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Op het gebied van mede-eigendom mag de landmeter-expert optreden als syndicus , opmeten, de gemene en private delen identificeren en kwantificeren. Hij helpt de notaris bij het opstellen van de basisakte en het reglement van interne orde.
Daarnaast staat de landmeter-expert  in voor het opstellen van topografische plannen, planimetrie en altimetrie. Hij voert inhoudsberekeningen uit en stelt verkavelingsplannen op, met inbegrip van de ontwerpen van het wegennet en de riolering .
Ten slot vallen de volgende activiteiten onder de uitsluitende bevoegdheid van de landmeter-expert :
- Het afpalen van percelen
- Het opstellen en ondertekenen van plannen voor grenserkenning,  overdracht van eigendomsrecht,  regeling van  mede-eigendom, alsmede voor iedere andere akte die of proces-verbaal dat een grondeigendom  bepaalt en die voorgelegd mag worden voor een hypothecaire overdracht of inschrijving.

Berichten

Nieuwe video van TEGOVA : video

Contacteer ons